Sunday, January 18, 2009

ख्रिसमस

१९ डिसेम्बर ०८

आता ख्रिसमस जवळ येत चालला आहे। आपल्याकडे दीवाळीचे जसे महत्व तसे इथे ख्रिसमसचे। सप्टेम्बर महिन्याच्या सुमारास झाडांची पाने झपाट्याने रंग बदलतात। थंडीची ती पहिली चाहूल। उन्हाळ्यानंतरची ही चाहूल सुरुवातीला गोड वाटते। सप्टेम्बर ते ओक्टोबर चा हा काळ निसर्गाच्या रंगांची उधळन पहाण्यात भुर्रकन निघून जातो। नोव्हेम्बरच्या सुरुवातीला कधीतरी एखाद्या रात्रीच्या पावसात ती रंगांची सर्व उधळण उतरवून झाडे थंडिसाठी सज्ज होतात। मग समजायचे की आता थंडीची आयुधे वापरायला लागा। आइस स्क्रेपर, कार आणि घरातला हीटर, जकैट्स, ग्लोव्ह्स इत्यादी इत्यादी। बोडकी झालेली झाडे सुरुवातीला विचित्र वाटतात। कधी कधी भयाण सुद्धा वाटतात। परन्तु पहिला हिमवर्षाव लवकरच होतो आणि घरे गाड्या रस्ते झाडे सर्वकाही बर्फाची चादर लपेटून बसतात। सर्वच वातावरण एकदम प्रसन्न होउन जाते।

No comments: